Make your own free website on Tripod.com
  กลุ่มสาระ

 

Home     ประวัติ   รูปภาพ  กลุ่มสาระLinks

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.นางมนมนัส สุดสิ้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2.นายสุชาติ นิลสำราญจิต

3.นายวัชระ สังโขบล

4.นางสาวโสธรา มีศิริ

5.ผศ.สุวนีย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

6.นางฉวี ศิริพัฒน์

7.นางรัตนา ถัดทะพงษ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.นายทวีป พรหมอยู่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.นายสุทธิพงศ์ บุญผดุง

3.นายธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์

4.นายชูเกียรติ ผุดพรมราช

5.นางสาวน้ำผึ้ง เรือนทองดี

6.นางสาวน้ำผึ้ง เรือนทองดี

7.นางสาวโสภาพรรณ เวชากุล

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.นายสุวิทย์ สว่างโรจน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกาษาและพลศึกษา

2.นายสงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง

3.นางอริสา สินธุ

4.นางสาวสุรีย์รัตน์ สุขเสริม

5.นางเสาวณี ก้านดอกไม้

6.นายนิกร กรกนก

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.นางไพเราะ มากรักษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.นางสาวจรีรัตน์ กลิ่นเมือง

3.นางโบวรักษณ์ นาคทรงแก้ว

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1.นางอรวัฒนา ชินพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2.นายอรรถพล หาเรือนทรง

3.นายเทพพนม วี ปาลมา

4.นางสาวนันทินี นักดนตรี  

5.นายสุชา กลุกิติเกษ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

  และเทคโนโลยี

1.นางสาวสมศรี ด่านตระกูล

2.นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย

3.นางสาวสุดารัตน์ ศรีมา

4.นางสาวอุษา เสวตงาม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

  และวัฒนธรรม

1.นางจินตนา พรตตะเสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.นางรวีวรรณ เกิดอุดม

3.นางกรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์

4.นางสาวศิริพรรณ คล้ายคลึง

5.นางสาวรุ้งเพชร จิตร์รังษี

6.พระมหาสมภพ ธมมวุฑโฒ

7.พระมหาบุญนาน อกิญจโณ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.นางสุพรรณรัตน์ งิ้วลาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2.นางพรพรรณ เหมทานนท

3.นางพรสิริทร์ หาเรือนทรง

4.นางสาวเบ็ญจา มะลิทอง

5.นายภูวิชญ์ งิ้วลาย

6.นางสาวศุลีพร มกรานุรักษ

7.อาจารย์หลิว เจิ้นหนิง

[Home][ ประวัติ][ รูปภาพ][ กลุ่มสาระ][Links]

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

carculus@hotmail.com